Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708 (ΦΕΚ 1616/Β/17.8.2007) οι επιχειρήσεις που που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η ελάχιστη απαίτηση για κατάρτιση είναι το Προγράμμα Επιπέδου 1 το οποίο αφορα στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και έχει διάρκεια 10 ώρες (2 ημέρες x 5 ώρες).

Το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ υλοποιεί προγράμματα σε ωράρια και ημέρες που εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το ΚΕΚ ΜΕΛΛΟΝ και θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίσης του ΕΦΕΤ για την απόκτηση του Πιστοποιητικού.