Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

H δράση απευθύνεται σε περίπου άνεργους απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  3. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
  4. Δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης στην επιχείρηση με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Η επιχείρηση απασχολεί για 500 ώρες (7 ώρες ημερησίως) καταρτισμένο προσωπικό χωρίς κανένα μισθολογικό – εργοδοτικό κόστος.
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Η συγκεκριμένη δράση προσφέρει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να καλύψουν ανάγκες σε προσωπικό χωρίς κόστος και στους άνεργους νέους μία ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας και επιδότηση για το σύνολο του προγράμματος (θεωρία και πρακτική άσκηση) από 2.400,00€ έως 2.700,00€.